วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

โครงการ “มหกรรมดนตรีเพื่อการศึกษา”


โครงการ มหกรรมดนตรีเพื่อการศึกษา
หลักการและเหตุผล
การจัดเวทีให้เด็กแสดงความสามารถด้านการร้องเพลงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สร้างสรรค์ให้เด็กเป็นคนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง เพลงลูกทุ่งไทยเป็นสิ่งที่เยาวชนควรอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่สังคมไทย การร้องเพลงช่วยให้นักร้องมีสุนทรียภาพในแบบฉบับของตน ทำให้ผู้ฟังรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุข ดนตรีเป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่ปัจจุบันวัยรุ่นให้ความสนใจมากขึ้นแต่ดนตรีไทยกลับได้รับความนิยมลดน้อยลง การจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนร่วมกันอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทยเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยให้คงอยู่และสร้างลักษณะนิสัยรักศิลปะด้านการร้องเพลง  ให้นักเรียนที่ชื่นชอบการร้องเพลงได้แสดงความสามารถอีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้ผู้ที่สนใจจะฝึกร้องเพลงได้เข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นการส่งเสริมกิจกรรมที่ดีอีกกิจกรรมหนึ่งของโรงเรียน
การร้องเพลงบนเวทีนั้นเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าที่จะแสดงออกอีกทางหนึ่งสำหรับการศึกษา  และยังมีนักเรียนอีกหลายคนไม่กล้าที่จะแสดงความสามารถของตนเองทางด้านดนตรีแต่เป็นคนที่ชอบเสียงดนตรี  ทางคณะนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าวจึงได้เสนอโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะในด้านการเรียนดนตรีและศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมการแสดงความสามารถของนักเรียนกับการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนบ้านเบิกไพรอีกด้วย
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.             เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าที่จะแสดงออก
2.             เพื่อส่งเสริมความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของนักเรียน
3.             เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์เพลงไทยและมีสุนทรียภาพด้านศิลปวัฒนธรรม
4.             เพื่อให้นักเรียนได้มีเวทีในการแสดงการร้องเพลง และการแสดงความสามารถของตนเอง
เป้าหมาย
1.  เชิงปริมาณ
                     1.1  นักเรียนโรงเรียนบ้านเบิกไพร  จำนวน 291  คน
2  เชิงคุณภาพ
      นักเรียนรักในเสียงดนตรีลูกทุ่งไทยและร่วมกันสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม
วิธีดำเนินการดำเนินงาน
ที่
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน
หมายเหตุ
1
ประชุมกลุ่ม
พฤศจิกายน  2555

2
ขออนุมัติโครงการ
กุมภาพันธ์   2556

3
เตรียมการ
กุมภาพันธ์ 2556

4
ปฏิบัติการ
11  กุมภาพันธ์ 2556
1 วัน
5
ประเมินผลและจัดทำรายงานผล
กุมภาพันธ์ 2556

รวมระยะเวลาดำเนินงานตลอดโครงการ
4  เดือน


สถานที่
หอประชุมโรงเรียนบ้านเบิกไพร

ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่  11 กุมภาพันธ์  2556
งบประมาณ
งบประมาณจากโรงเรียนบ้านเบิกไพร จำนวน 0,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้
ค่ารางวัล                                                                                        600 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์                                                                             200 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง                                                           200 บาท
รวม        1,000       บาท
*หมายเหตุ* ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.             นักเรียนมีความกล้าที่จะแสดงออก
2.             นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของนักเรียนเอง
3.               นักเรียนรู้สึกรักในเสียงดนตรีไทยและมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ
4.             นักเรียนได้มีโอกาสขึ้นเวทีเพื่อแสดงความสามารถของตนเองด้วยการร้องเพลง
การติดตามและประเมินผล
แบบประเมินจากนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ
 ผู้รับผิดชอบโครงการ
นักศึกษาฝึกการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ลงชื่อ                                                      ผู้เสนอโครงการ
(นายอาลียะ   วาเตะ)
(นางสาวชุลี   ชวนปี)
(นางสาวโสภา   หนูวุ่น)
   ลงชื่อ                                                       ผู้เห็นชอบโครงการ
    (นางสาวกรกนก   มะลิทอง)
             ลงชื่อ
(นางสาวรัชดา        คละเครือ)
ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านเบิกไพร

ลงชื่อ                                                      ผู้อนุมัติโครงการ
(นายณัฐวุฒิ   ทองเอีย)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบิกไพร